Transparensredovisning

Vi är medlemmar i vårdföretagarna som är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Medlemskrav såsom transparens och öppenhet är viktigt och att informationen ska vara lättillgänglig. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen.

Kontaktinformation

Inspirera Assistans AB
Telefon: 08 52 52 69 69
Besöksadress: Hagbyvägen 3
Postadress: Virebergsvägen 11, 169 30 Solna
E-post: info@inspirera-assistans.se
Kontaktperson: Carl Georgsson, VD


Basfakta om företaget

Företagets storlek avseende antal patienter/brukare/klienter

Inspirera Assistans verkar inom branschen Personlig Assistans och vi har 10 kontor runt om i landet och verksamhet bedrivs i flertalet kommuner. Antal kunder uppgår till ca 130 stycken

Företagets mål och inriktning

Engagemang , Respekt , Omsorg, Trygghet – EKROT

Eventuella språkmöjligheter (utöver svenska)


Kvalitet: Företagets självdeklaration

Inspirera bedriver verksamhet i enlighet med vårt LSS tillstånd. Vår verksamhet står därigenom under tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). En viktig del av vårt kvalitetsarbete är att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi följer internt regelbundet upp vårt kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att vi på ett strukturerat sätt följer upp alla avvikelser, incidenter och förbättringsförslag. Vi har vidare implementerat processer för att säkerställa möjligheter till så kallad visselblåsning. I dagsläget publicerar vi inte någon extern tillgänglig kvalitetsrapport. 

Inspireras integritetspolicy


Personal på företaget

Personliga Assistenter

Inom Inspirera Assistans har vi ca 570 stycken anställda Personliga assistenter.

Administrationen

Förutom VD har vi inom Administrationen  åtta enhetschefer och sju samordnare , en verksamhetschef , en Ekonomichef , en IT – ansvarig , en marknadsansvarig , en Lönehandläggare och en Redovisningsekonom.

Sjukfrånvaro

Under perioden maj- nov 2022 låg sjukfrånvaron på 6,15%.

Kollektivavtal

Inspirera Assistans omfattas av kollektivavtalet bransch G och E och är medlemmar i Almega Vårdföretagarna.


Ägare och styrelse

Organisationsnummer: 556926-4277
VD: Carl Jakob Sven Georgsson
Bolagsform: Aktiebolag
F-Skatt: Registrerad
Moms: Har aldrig varit registrerad i Momsregistret
Registreringsår: 2013

Säte:
Besöksadress: Hagbyvägen 3
Postadress: Virebergsvägen 11, 169 30 Solna

Styrelse mm, se alla bolag

Företagsledning och ägare

Inspirera ägs av IDO AB som i sin tur ägs till 100 % av Olga Manioura (registrerad som verklig huvudman).

Ledningsgruppen består av VD Carl Georgsson, verksamhetschef Linda Niberius och ekonomichef Mia Ingfeldt.


Ekonomi

Inspireras verksamhet expanderade kraftigt under 2022 och ändrade under året även sitt redovisningsår till kalenderår. Siffror som speglar detta blir tillgängliga när årsbokslut för 2022 föreligger. Då kommer även mer utförliga nyckeltal att redovisas. Nedan redovisas siffror för senast tillgängliga (brutna) räkenskapsår.

Nyckeltal 2022-03 (tkr)
Omsättning: 4 401
Res. e. fin: 232
Årets resultat: 190
Summa tillgångar: 895

Se mer information och/eller ladda ner årsredovisning på alla bolag

Ansök om personlig assistans

Har du en funktionsnedsättning och funderar på att ansöka om personlig assistans? Vi hjälper dig hela vägen – från första ansökan till ditt färdiga beslut om personlig assistans.

Ansök om personlig assistans