Vanliga frågor

Frågor och svar

Ansökan hos Försäkringskassan

Om du behöver i genomsnitt 20 timmar per vecka eller mer

Försäkringskassans hemsida kan du läsa om hur du ansöker om personlig assistans för barn eller för vuxna:
Försäkringskassan om personlig assistans för vuxna
Försäkringskassan om personlig assistans för barn

Du kan alltid kontakta oss så hjälper vi dig genom processen via kommun eller försäkringskassa.

Grundläggande behov

Med grundläggande behov menas att man behöver hjälp med:

1. andning
2. personlig hygien
3. måltider 
4. av- och påklädning
5. kommunikation med andra
6. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom, och
7. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa

Huvudman

Inom personlig assistans så kan antingen kommunen eller staten vara huvudman. Detta kan även kallas kommunalt eller statligt huvudmannaskap. I praktiken för dig handlar det om bland annat var/till vem du ska ansöka om personlig assistans (färre än 20 timmar så är det kommun och 20 timmar eller mer i veckan så är det staten). 

För dig som vill veta mer. Här kan du läsa en debattartikel skriven 2021-05-12 av Sophie Karlsson, ordförande för IfA (Intressegruppen för assistansberättigade) på webbsidan “Heja Olika”, oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderspolitik. 

Ansökan hos kommunen

Om du behöver färre än 20 timmar per vecka (men mer än 3-7)

För att hitta var man ansöker via din hemkommun så är det lättast att “googla” exempelvis: “Funktionsnedsättning (här sätter du din kommuns namn) kommun”. Vi har samlat några länkar med mer information från ett urval av kommuner/områden här nedan.

Så här kan ansökningsprocessen se ut i exempelvis Stockholms kommun: 1. Ansök, 2. Träffa biståndshandläggare, 3. Beslut om stöd och service, 4. Välj utförare

Nedan har vi en lista med länkar till några fler kommuner så att du kan läsa om processen där.

Du kan alltid kontakta oss så hjälper vi dig genom processen via kommun eller försäkringskassa.

Sundbyberg stad
Uppsala
Norrköping
Linköping
Jönköping
Katrineholm
Lerum
Tranås
Bengtsfors
Huddinge

LSS

LSS är en förkortning och står för: 
L: Lagen om 
S: Stöd och 
S: Service till vissa funktionshindrade.

Du kan omfattas av LSS, det betyder att lagen gäller dig. LSS är en “rättighetslag” som ska garantera att alla personer med (omfattande och varaktiga) funktionsnedsättningar ska ha goda levnadsvillkor, att du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka stöd och service som du får. Syftet är att du ska få möjlighet att leva som andra. 

Du omfattas av Lagen om Stöd och Service (LSS) om du:
– har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
– har stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
– har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och ger betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

ADL-bedömning

Personlig ADL (Aktiviteter i dagliga livet) handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person. Personlig ADL omfattar att: äta och dricka. 

När du ansöker om assistans ska du bifoga ett läkarintyg och gärna en ADL-bedömning som görs av en arbetsterapeut.

Har jag rätt till personlig assistans?

Ifall du eller din anhörig har en funktionsnedsättning och uppfyller vissa kriterier som följer lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du eller din anhörig ha rätt till personlig assistans. Du behöver styrka att du tillhör någon av lagens tre personkretsar och att du behöver integritetsnära hjälp med de grundläggande behoven.

Vi kan hjälpa dig att ansöka om personlig assistans, eller så kan du ansöka själv hos kommunen eller Försäkringskassan fram till dagen innan du fyllt 65 år (från och med 1 januari 2023 gäller fram till dagen innan du fyllt 66 år).

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss eller läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

Hur lång tid tar det att få ett beslut om man har rätt till personlig assistans?

Innan du får beslut från kommunen eller Försäkringskassan så måste detta utredas. Det tar vanligtvis ca 3- 4 månader från det att ansökan kommer in till Försäkringskassan eller kommunen tills dess att du har ett beslut. Under utredningstiden kommer Försäkringskassan eller kommunen att göra ett hembesök hos dig och ställa frågor som rör din funktionsnedsättning och hjälpbehovet under din vardag. Du behöver även komma in med läkarintyg och eventuellt även ADL-bedömning som styrker din diagnos och hjälpbehov.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Vad betyder föräldraansvar?

När kommunen eller Försäkringskassan bedömer ett barns behov av personlig assistans ska de bortse från de behov som barnets vårdnadshavare/föräldrar normalt ska tillgodose med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheterna i övrigt. Varken lagtext, förarbeten eller praxis anger någon metod för hur Försäkringskassan eller kommunen ska fastställa vad som ryms inom ett normalt föräldraansvar. Därför finns det ett stort tolkningsutrymme beträffande föräldraansvarets omfattning.

Från och med 1 januari 2023 kommer ny lagstiftning som träder i kraft medföra en ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet i och med införandet av ett schabloniserat föräldraavdrag.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Varför behöver man juridisk hjälp?

Om du är missnöjd med beslutet eller fått avslag på din ansökan från kommunen eller Försäkringskassan så kan en överklagan bli en tidsödande och utdragen juridisk process. Att som funktionshindrad, anhörig eller förälder överklaga är krävande och kräver ork, tid, förmåga och juridisk kompetens som många saknar.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Hur kan man bli personlig assistent? Behöver man ha någon speciell utbildning?

Om du är intresserad av att jobba som personlig assistent kan du skicka in CV och personligt brev.

Sedan den 1 januari 2013 måste en assistent ha fyllt 18 år och inte vara så kallat oförmögen att arbeta p.g.a hög ålder eller sjukdom. Assistenten ska vara bosatt i EES-området (undantag kan ges om den assistansberättigade arbetar/studerar i ett land utanför EES, eller har en förälder där som är assistent).
Du behöver inte ha någon speciell utbildning däremot men i vissa uppdrag kan man behöva kunskap som är kopplade till diagnosen/funktionsnedsättningen såsom kunskap om tekniska hjälpmedel eller kommunikation. Det viktiga som personlig assistent är empati och förmågan att ha en god dialog med ömsesidig respekt för varandras integritet.
Som personlig assistent är du med i den funktionsnedsattas vardag och stödjer personen att leva det liv hen själv vill. Du kan behöva relatera till familj, anhöriga och vänner och måste ha ett professionellt förhållningssätt, hitta och sätta en gräns mellan yrke och privatliv.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Hur söker jag personlig assistans?

Du lämnar en ansökan om personlig assistans i den kommun där du är bosatt eller skriftlig ansökan om assistansersättning hos Försäkringskassans. Ansökan är avgörande för om du får assistans beroende på hur stort ditt behov av de grundläggande timmarna är. Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka kan du få assistans från Försäkringskassan. Om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar per vecka kan du ha rätt få personlig assistans från din kommun.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss eller så kan läsa lite mer på Försäkringskassans hemsida.

Vad händer efter att jag har fått beslut om personlig assistans?

När du ett har fått ett beslut om personlig assistans så har du rätt att välja vem som ska utföra assistansen. Du kan välja en privat anordnare, kommunen eller så är du själv arbetsgivare till dina assistenter. Om du väljer en privat anordnare eller kommunen för att anordna din assistans så behöver du inte ta arbetsgivaransvar, rekrytering, löneutbetalningar och annat administrativt arbete.
Är inte du nöjd med beslutet från kommunen eller Försäkringskassans omprövningsenhet kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss eller så kan läsa lite mer på Försäkringskassans hemsida.

Måste jag följa arbetstidslagen trots att jag är anhörig?

Ja, även anhörig omfattas av arbetstidslagen. Anhörig som lever i hushållsgemenskap omfattas inte av arbetstidslagen men kan däremot omfattas av bestämmelser i kollektivavtal som reglerar arbetstid.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Kan jag själv bestämma vem som skall vara min assistent?

Ja, du har rätt att bestämma vem som ska vara din personliga assistent. Med beaktande av att den hjälp som den funktionshindrade behöver är integritetsnära är rätten att välja sina personliga assistenter något av det mest grundläggande med personlig assistans.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Har Inspirera Assistans ett kollektivavtal?

Ja, Inspirera Assistans har kollektivavtal med Vårdföretagarna och Kommunal. Avtalet avser anställning för personlig assistent med arbetsuppgifter där den funktionsnedsatta befinner sig och anhöriganställd som lever i hushållsgemenskap med brukaren/kunden. Detta avtal gäller när annan än den funktionsnedsatta är arbetsgivare.

Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Filmade svar

Vem har rätt till personlig assistans och vad bör man tänka på?

Vem har rätt till personlig assistans?
Vad bör man tänka på när man ansöker?

Privat eller kommunalt assistansbolag?

Ska jag välja privat eller kommunalt assistansbolag?

Hur blir man kund hos er?

Hur blir man kund på Inspirera Assistans?

Personlig assistans för barn?

Jag behöver personlig assistans för mitt barn, kan jag ansöka?

Byta assistansbolag?

Vill du byta assistansbolag? Så gör du.

Personlig assistans vs Gruppboende

Jämförelse personlig assistans vs gruppboende.

Grundläggande behov (fr. 2023)

De grundläggande behoven från och med 1 januari 2023

Personlig assistans eller hemtjänst?

Steg för steg när anordnare förlorar tillståndet

Jämförelse personlig assistans vs hemtjänst
Steg för steg – när en anordnare förlorar tillståndet