Visselblåsarpolicy

Inspirera Assistans AB – Visselblåsarfunktion

Syfte

Denna visselblåsarfunktion grundar sig i lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen är en kanal där man ska kunna rapportera om allvarliga missförhållanden i
arbetsrelaterade sammanhang hos Inspirera Assistans AB som det finns ett allmänintresse av att det
kommer fram.

En rapporterande person får inte drabbas av repressalier eller negativa konsekvenser.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarfunktionen tillämpas vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information
om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.
Visselblåsarfunktionen tillämpas även vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av
information om missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som

 1. strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets
  och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar
  om överträdelser av unionsrätten,
 2. strider mot lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som genomför eller
  kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv, eller
 3. motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet
  för samma direktiv.

  Med missförhållanden avses alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror
  på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter
  som ännu inte inträffat, men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett
  missförhållande, liksom även försök att dölja ett missförhållande. Det ska även finnas ett
  allmänintresse. För detta krävs att missförhållandena angår en krets av personer som kan
  betecknas som allmänheten. Visselblåsarfunktionen ska normalt således inte tillämpas när det
  gäller rapportering av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller
  anställningsförhållanden. 

  Det är viktigt att varje rapportering i enlighet med denna visselblåsarfunktion är väl genomtänkt och
  uppriktig. Mindre förseelser, allmänt missnöje eller klagomål ska inte anmälas via denna funktion,
  utan hänvisas till din närmaste chef. Bolaget förutsätter att inga rapporter görs som inte bedöms
  vara sanna.

Skydd vid rapportering

En rapporterande person får inte drabbas av repressalier eller negativa konsekvenser.
En rapporterande person får som huvudregel inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt,
under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att
rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.
Skyddet gäller om rapporteringen sker enligt denna visselblåsarfunktion.

Ansvarsfriheten gäller dock inte i vissa fall, bland annat vid uppsåtligt åsidosättande av
tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen inskränker rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Vilka kan rapportera

Följande personer som är verksamma hos Bolaget kan rapportera om eventuella missförhållanden
som förekommer i verksamheten: 1. arbetstagare, 2. volontärer, 3. praktikanter, 4. personer som
annars utför arbete under Bolagets kontroll och ledning, 5. egenföretagare, 6. personer som ingår i
Bolagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, och 7. aktieägare som är verksamma i Bolaget.

Vilka interna rapporteringskanaler finns

Du rapporterar genom att kontakta advokatfirman Nordia antingen via e-post eller telefon till
kontaktpersonerna Niklas Hemberg, niklas.hemberg@nordialaw.com eller Elin Thor,
elin.thor@nordialaw.com. telefon, 08-563 08 100. Om du vill vara anonym meddelar du
kontaktpersonen det. På begäran kan rapporten lämnas vid ett möte med kontaktpersonerna ovan.
Kontaktpersonen ansvarar för att rapporten skyndsamt lämnas vidare till Bolagets VD eller
styrelseordförande för åtgärd.

Inom sju dagar efter rapportering ska den rapporterande personen få en bekräftelse på att rapporten
är mottagen. Detta gäller dock inte om den rapporterande personen avsagt sig rätten till bekräftelse
eller om mottagaren har skälig anledning anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet.
Inom tre månader från bekräftelsen har den rapporterande personen rätt att i rimlig omfattning få
återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits som uppföljning. Har bekräftelse inte lämnats och det
inte har berott på den rapporterande personen ska återkoppling i stället ske inom sju dagar från
mottagandet.

Den rapporterande personen ska i förekommande få information om att en uppgift som kan
identifiera den rapporterande personen kommer att lämnas ut, om inte utlämnandet gör att syftet
med uppföljningen av rapporten eller åtgärderna hindras eller försvåras.

Extern rapportering

Vill du i stället rapportera externt kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, www.ivo.se
förutsatt att det handlar om frågor som faller inom myndighetens område. Missförhållanden som
inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde kan rapporteras till
Arbetsmiljöverket, www.av.se.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålles i samband med ett ärende behandlas i enlighet med vad som anges i
lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Personuppgifter i ett
uppföljningsärende behandlas inte för längre tid än två år efter det att ärendet avslutades.

Frågor?

Har du frågor om denna visselblåsarfunktion får du gärna vända dig till Bolagets chefsjurist Pia
Ahlström, pia.ahlstrom@inspireraassistans.se.