Personlig Assistans 2024

Personlig Assistans 2024

Året 2023 kom den efterlängtade reformen ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Förväntningar var höga, men verkligheten har visat sig vara mer komplex. Inspirera Assistans har noggrant följt utvecklingen, och här delar vi en djupare analys av situationen och dess inverkan på våra kunder och deras familjer.

Förväntan och verklighet, vad hände inom personlig assistans förra året?

Reformens mål var att stärka rätten till personlig assistans för personer som har psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn genom införandet av schabloniserat föräldraavdrag. Trots lagändringarna och den politiska viljan att göra systemet mer inkluderande, har Försäkringskassans strikta tolkningar lett till en en klyfta mellan intention och utfall.

Försäkringskassans tolkning

Försäkringskassans tolkningar av de nya reglerna har väckt debatt. Trots att reformen syftade till att utöka rättigheterna till assistans, pekar flera fall och rättsliga prövningar på en fortsatt restriktiv tillämpning. 

Statistik och siffror om personlig assistans

För att sätta saker i perspektiv, låt oss titta på några nyckelsiffror. Försäkringskassan rapporterade att under de första kvartalen efter reformens införande, behandlades tusentals ansökningar. Men endast en bråkdel av dessa ledde till ett positivt beslut, med ett genomsnitt på mindre än 10% ökning i beviljade timmar jämfört med föregående år.

ISF har granskat lagändringarna

ISF, som står för Inspektionen för socialförsäkringen, är en svensk myndighet som har till uppgift att granska och utvärdera alla delar av det svenska socialförsäkringssystemet. Deras arbete innefattar att göra oberoende granskningar, utvärderingar och analyser för att förbättra och effektivisera socialförsäkringen. ISF ska bland annat bidra till att socialförsäkringen används på rätt sätt, är effektiv och att den uppnår sina mål. 

ISF har granskat lagändringarna för personlig assistans som trädde i kraft i januari 2023, med fokus på assistansersättning och Försäkringskassans handläggning. Initialt ökade antalet ansökningar och beviljanden av assistansersättning, men det är för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna. Trots att syftet med de nya lagarna var att utvidga rätten till personlig assistans, visade det sig att kraven för att kvalificera sig för de nya grundläggande behoven är höga och svåra för Försäkringskassan att bedöma. Rapporten pekar på oklarheter kring schablonavdraget för föräldraansvar och uppmanar till tydligare regler. ISF rekommenderar också förbättrat deltagande för barn i assistansutredningar och fler hembesök för att stärka utredningsprocessen.

Grundläggande behov och personlig assistans

En central punkt i assistansersättning är definitionen av ”grundläggande behov”, som kräver mer än 20 timmars assistans per vecka för att kvalificera för ersättning från Försäkringskassan. Trots reformen har denna gräns visat sig vara en betydande barriär för många, med en fortsatt snäv tolkning av vad som utgör dessa behov.

Personlig assistans från kommunen

På den kommunala nivån har lagändringarna mött en blandad respons. Medan vissa kommuner har anpassat sig till de nya riktlinjerna och erbjuder mer flexibel och omfattande assistans, finns det fortfarande stora variationer över landet, vilket skapar en ojämn tillgång till tjänsterna.

Inspirera Assistans åtagande

På Inspirera Assistans vill vi stödja våra kunder genom alla förändringsprocesser. Vi är aktivt engagerade i att navigera i de nya reglerna, förhandla med myndigheter och säkerställa att våra kunders rättigheter till assistans upprätthålls. Vår juridiska avdelning har mångårig expertis just inom personlig assistans.

Inspireras förhoppningar 2024

Man kan diskutera utmaningar och förhoppningar kring det schabloniserade föräldraavdraget inom personlig assistans. Schabloniseringen, som infördes för att standardisera bedömningar av barns rätt till assistans, har visat sig ha både positiva och negativa konsekvenser. Å ena sidan har det minskat olikheter i bedömningar, men å andra sidan har det stora avdraget, baserat på barnets ålder, lett till att vissa barn inte kvalificerar sig för assistans de annars skulle ha fått. 

Personlig Assistans 2024 och framåt

Det finns utmaningar, men möjligheterna för förbättring och positiv förändring är stora. 

Inspirera Assistans är dedikerade till att vara en stark röst för våra kunder, att driva på för en mer rättvis och inkluderande tillämpning av personlig assistans. Vi fortsätter att arbeta för att våra kunder ska kunna leva sina liv fullt ut, med den assistans och det stöd de förtjänar.

Sammanfattning

Personlig assistans är mer än bara en tjänst; det är en grundläggande rättighet som möjliggör frihet, självständighet och värdighet. Trots de utmaningar 2023 har medfört, ser vi fram emot fortsatta framsteg och förbättringar i systemet. Inspirera Assistans står redo att stödja, vägleda och kämpa för våra kunders rättigheter, idag och i framtiden.

För mer information, vägledning eller stöd, tveka inte att kontakta oss på Inspirera Assistans. Vi finns här för dig, i varje steg på din resa mot personlig assistans, från ansökan till din personliga assistans.


Fakta och statistik

Antal förstagångsbeviljanden av assistansersättning efter typ av behov

Årsstatistik från och med år 2018 över antal förstagångsbeviljanden och genomsnittligt antal. På Försäkringskassans sida kan du sortera efter timmar per vecka efter kön, ålder, typ av behov och personkrets.

Antal personer som fått assistansersättning från och med 2013

Månadsstatistik från och med januari 2013 över antal assistansberättigade och timmar för assistansersättning. På försäkringskassans sida kan du sortera efter kön, anordnartyp, län, ålder och personkrets.

Antal beviljanden och avslag vid förstagångsbeslut

Månadsstatistik från och med december 1994 över antal förstagångsbeslut (rullande-12) för assistansersättning. Sortera efter kön, län, beviljat och avslag på Försäkringskassans hemsida.


Läs mer från Inspirera Assistans