Steg för steg – när en anordnare av personlig assistans förlorar tillståndet

Av Inspirera Assistans, uppdaterad 21 Juni 2023

I februari 2023 förlorade en av de största aktörerna för personlig assistans sitt tillstånd. Vad händer när en anordnare av personlig assistans förlorar tillståndet? Vad händer med deras kunder och hur ser processen ut? Vi går igenom steg för steg vad som händer och vad man kan förvänta sig som kund.

Det är angeläget att alla vi aktörer inom personlig assistans, både myndigheter och assistansanordnare, arbetar för att öka kvalitet och valfrihet. Att vi lyckas leverera på den personliga assistansen syfte, att skapa jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, är det vi inom Inspirera brinner för.

Att dra in LSS-tillstånd på kort varsel är en extrem åtgärd som skapar stor oro och praktiska problem för både assistansberättigade och personliga assistenter. Det är alltid olyckligt för de enskilda personer som utan egen förskyllan drabbas av konsekvenserna när man agerar så mot bolag (utan att värdera om det är befogat i enskilda fall).

Inom Inspirera arbetar vi alla varje dag med vårt systematiska kvalitetsarbete. Vårt mål är att skapa nöjda kunder och medarbetare, så vi vänder på varje sten för att förbättra oss, åtgärda eventuella brister och följa de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. På det sättet tryggar vi vår verksamhet för framtiden”.

Carl Georgsson, VD Inspirera Assistans

En aktuell händelse i februari 2023

En dag sent i januari 2023 publicerades ett pressmeddelande, hos en av de största aktörerna för personlig assistans, att de förlorar tillståndet för att bedriva (bland annat) personlig assistans. På deras hemsida kan man läsa att tillståndet drogs in på tisdagen den 31 januari och verksamheten ska enligt beslutet vara avvecklad redan den 10 februari. Efter det datumet får bolaget inte längre bedriva personlig assistans. Bolaget anser att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort ett felaktigt beslut och kommer överklaga till förvaltningsrätten och även begära så kallad inhibition. Inhibition betyder att beslutet inte ska gälla fram till att det avgjorts i förvaltningsrätten. Endast 7 av de 119 tillstånd som IVO återkallat sedan 2013 har beviljats inhibition.

Vad händer om en assistansanordnare förlorar sitt tillstånd för personlig assistans?

Processen vid beslut om återkallelse av tillstånd är vanligtvis väldigt direkt, det vill säga beslutet gäller omedelbart. Efter att beslutet kommit så händer en rad saker, vi har listat dem nedan.

Processen vid IVOs beslut om återkallelse av tillstånd

  1. IVOs beslut om återkallelse av tillstånd gäller vanligtvis omedelbart.
  2. IVO meddelar Försäkringskassan och kommunen om att Bolaget/anordnarens tillstånd har återkallats.
  3. Försäkringskassan och kommunen skall underrätta kunden om att anordnarens tillstånd har upphört.  Kunden ska senast 14 dagar efter den dag hen underrättades välja ny anordnare då assistans inte kan köpas av Bolag som saknar tillstånd.
  4. Parallellt med detta kommer sannolikt anordnaren/Bolaget att lämna in en överklagan till IVO tillsammans med ansökan om att beslutet ska inhiberas (att beslutet inte ska gälla i avvaktan förvaltningsrätten slutligen prövat frågan) En begäran om inhibition ska hanteras skyndsamt av förvaltningsrätten,  vilket i praktiken kan innebär att domstolens beslut om beviljad inhibition kommer inom Kundens tidsfrist att hitta ny anordnare –  och kunden därför inte behöver byta Bolag/anordnare.
  5. All utbetalning stoppas till Bolaget och betalas istället ut till kundens konto. Skäl härför är att ekonomisk ersättning för personlig assistans eller assistansersättning från Försäkringskassan inte kan betalas ut till ett Bolag som saknar tillstånd.
  6. OM Bolagets ansökan om inhibition beviljas av förvaltningsrätten kan Kunden fortsätta att få sin assistans anordnad av Bolaget (under tiden pågår prövningen i domstol huruvida IVO haft fog för återkallelse av tillstånd)
  7. Försäkringskassan kan, trots att Bolaget beviljats inhibition,  fatta beslut om utbetalningsstopp med innebörden att assistansersättningen inte längre betalas ut till Bolaget utan istället till Kundens konto. Kunden får då i sitt ställe betala ut assistansersättningen till Bolaget. (Försäkringskassans beslut om utbetalningsstopp är inte direkt avhängigt på om beslut om återkallande av tillstånd vunnit laga kraft eller inte. Försäkringskassan anser att det är informationen i IVOs utredning som föranlett ställningstagandet om utbetalningsstopp).
  8. Beroende på hur omfattande målet är kan en prövning i förvaltningsrätten ta upp till 12 månader.  Nekas inhibition kan alltså Bolaget inte bedriva någon verksamhet kopplat till tillståndet.

Förvaltningsdomstolar

Förlorande part kan överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten och därefter Högsta förvaltningsdomstolen.

För att mål ska prövas i kammarrätten eller i Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd*.

Ett avslag om prövningstillstånd kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

*Prövningstillstånd är ett tillstånd som kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Bild på hierarkin förvaltningsdomstolar

Juristen svarar – Om din anordnare har förlorat tillståndet

? – Hur lång tid har man på sig att hitta en ny anordnare?  

Svar: En kund skall underrättats av kommun/Försäkringskassan om att anordnarens tillstånd upphört att gälla. Härefter måste kunden senast 2 veckor efter den dag kunden underrättades finna ny anordnare. *

*Undantag: om det föreligger särskilda skäl kan i undantagsfall lite längre tidsfrist medges. Detta kan vara aktuellt om kundens funktionsnedsättning är mycket svårt och omfattande att det krävs särskild kompetens eller erfarenhet hos personlig assistent.

En kund kan alltså vänta med att byta Bolag i högst 14 dagar, från dagen efter underrättelse från kommun/Försäkringskassan, Detta är reglerat i LSS (Lagen om stöd och servicer till vissa funktionshinderade) och i SFB (Socialförsäkringsbalken). Det är även reglerat att den enskilde/kunden inte köpa assistans från ett Bolag som inte har tillstånd. (Det har alltså ingen betydelse om kunden får ta emot assistansersättning till sitt konto. Saknar bolaget tillstånd så kan inte assistansersättning användas till köp av assistans).

? – Kan ens gamla bolag få tillbaka tillståndet och vad händer då? 

Svar (något förenklat): Om förvaltningsrätten beslutar att IVO inte har fog att återkalla tillstånd så upphävs IVOs beslut och Bolaget kan starta upp verksamheten igen. En prövning i förvaltningsrätten kan ta upp till 6 månader eller mer beroende på hur omfattande målet är. Det innebär, med hänvisning till att en kund måste välja ny anordnare inom 14 dagar från underrättelse, att Bolaget kan stå inför en situation att inte alla kunder väljer att komma tillbaka utan istället väljer att stanna hos ny anordnare.

Bolaget kan ansöka om att IVOs beslut inhiberas

Bolaget kan efter ansökan i förvaltningsdomstol beviljas inhibition. Innebörden av detta är att IVOs beslut inte gäller förrän saken slutligen prövats i förvaltningsrätten. Under tiden som frågan om återkallelse av tillstånd prövas i förvaltningsrätten (första instans) kan Bolaget således fortsätta sin verksamhet och anordna kundens assistans. 

I det fall Bolaget nekas inhibition i förvaltningsrätten så kan sådant beslut överklagas till kammarrätten. För att kammarrätten ska ta upp frågan om inhibition krävs prövningstillstånd. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen och här krävs också prövningstillstånd.

? – Kan man använda ett annat bolag under tiden man väntar? 

Svar: Ja en kund kan under tiden saken prövas i förvaltningsdomstol anlita annat bolag.

Väljer kunden att teckna avtal med en annan privat anordnare och Bolaget får rätt i domstol, dvs får tillbaka tillståndet, så kan kunden säga upp avtalet med nya anordnaren, med iakttagande av uppsägningstiden, och komma tillbaka.

Läs mer om att Ansöka om personlig assistans / Byta assistansbolag

Läs mer om Juridisk rådgivning – kostnadsfritt

Läs mer

Om oss

Personlig assistans

Personlig assistans för vuxna

Personlig assistans för barn

Ansök om personlig assistans / Byta assistansbolag

Juridisk rådgivning – kostnadsfritt

Källor

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFB, Socialförsäkringsbalken

Hejaolika – (kortfattat) IVO förbjuder Humana att bedriva assistans

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, lättläst

Lämna en kommentar