Ska staten ta över all personlig assistans?

I september 2021 startade regeringen en utredning som handlar om statligt huvudmannaskap för personlig assistans (att staten ska ta över all personlig assistans). Utredningen är nu klar och förslaget ska ut på remiss.

Förslaget är att Försäkringskassan från och med januari 2026 blir ensam ansvarig för all personlig assistans. Försäkringskassan ska alltså ansvara för att utreda, besluta och finansiera personlig assistans.

Syftet med förstatligandet är att skapa bättre förutsättningar för rättssäkra utredningar, bedömningar och beslut om rätt till personlig assistans. Förutsättningar skapas även för att assistansen bedöms likvärdigt. Detta innebär att oavsett var du bor så ska bedömningen vara lika, och du ska inte riskera att bli av med din assistans vid eventuell flytt.

God kvalitet (självbestämmande) ska förtydligas i lag. För att personlig assistans ska vara av god kvalitet ska den enskilde bestämma vad insatsen ska användas till, vem som ska ge den, när den ska ges, var den ska utföras, och hur den ska utföras. Dock med ramar för självbestämmandet som inte får gå över vad som gäller enligt lagstiftning för utförandet av personlig assistans, arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal.

Utredningens förslag med samlat statligt huvudmannaskap för personlig assistans är i sig bra och något vi hoppas kommer att genomföras. Det skulle öka förutsättningarna för likvärdiga bedömningar och beslut jämfört med dagens situation. Betoningen på självbestämmande är också viktig för kvalitet men behöver kompletteras med ökade ersättningsnivåer och en mer förutsägbar, konkurrensneutral och rättssäker hantering av olika assistansanordnare”

Carl Georgsson, VD Inspirera Assistans

Vad innebär det för mig som beviljats personlig assistans av kommunen eller Försäkringskassan?

Nedan följer information som kan vara av intresse för dig som har beviljats personlig assistans av kommunen men även för dig som idag har beslut om assistans från Försäkringskassan.

  • Om du har ett beslut om personlig assistans av kommunen kommer ditt beslut att flyttas över utan förändringar till Försäkringskassan.
  • Försäkringskassan ansvarar för om du tillfälligt behöver utökad assistans.
  • Kommunen kommer att vara utförare och har det yttersta ansvaret för att utföra assistans om den enskilde önskar det.
  • Kommunen ansvarar inte längre för personliga assistentens sjuklönekostnad. Ansvaret ska ligga hos arbetsgivaren /Anordnaren. Som kompensation för de ökade kostnaderna ska schablonersättningen höjas.
  • För att personlig assistans ska vara av god kvalitet ska den enskilde bestämma vad insatsen ska användas till, vem som ska ge den, när den ska ges, var den ska utföras, och hur den ska utföras.

Detta behöver Regeringen lösa

  • Hur bedömning ska göras av rätten till personlig assistans, det vill säga, vilka behov som krävs för att få rätt till personlig assistans.
  • Se över möjlighet till regelbunden omprövning av beslut samt hur väsentligt ändrade förhållanden ska definieras, det vill säga, sådana uppgifter som den enskilde måste anmäla till Försäkringskassan och som kan leda till omprövning av ett beslut.

Uppdaterades: 2023-03-13

Lämna en kommentar