Ny lag ger fler rätt till personlig assistans

Av Inspirerera Assistans, uppdaterad maj 2023

Artikeln handlar om den nya LSS-lagen som började gälla den 1 januari 2023. Samlad information om de nya regler som ger stärkt rätt till personlig assistans. Lagen ska ge fler rätt till personlig assistans.

Lagändringen i korthet
Möt vår chefsjurist (2022-12)

Ny lag (LSS) 2023 ger fler rätt till assistans

En ny lag från den 1 januari 2023 gör det möjligt för fler personer att beviljas personlig assistans, det ska stärka rätten till personlig assistans.

“Vi är otroligt glada att den här lagen träder i kraft. Det medför att personer som behöver sjukvårdande insatser kan behålla sin assistans med stärkt patientsäkerhet, att rätt till assistans för tillsyn stärks och att fler barn får rätt till assistans (genom att föräldraansvar smalnas av och schabloniseras).”

Pia Ahlström, jurist på Inspirera Assistan

Två nya grundläggande behov

De grundläggande behoven som berättigar till personlig assistans är hjälp med

 • Andning
 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Måltider, och här ingår sondmatning
 • Kommunikation med andra

Fr o m den 1 januari 2023 gäller även

 • Den som har psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd för att förebygga att han/hon skadar sig själv, andra eller egendom
 • Stöd under större delen av dygnet på grund av medicinskt tillstånd som bland annat innebär fara för den enskildes liv eller hälsa

Nytt jämfört med tidigare är att det inte krävs att assistenten har ingående kunskap om personen för att man ska ha rätt till stöden.

Schabloniserat föräldraavdrag

När den nya lagstiftningen som träder i kraft medför det en ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet i och med införandet av ett schabloniserat föräldraavdrag.

Följande intervall och avdrag finns beskrivna i den nya förordningen:

 • För barn 0‑1 år görs ett avdrag med 12 timmar per dygn för grundläggande behov.
 • För barn 1‑6 år görs ett avdrag med 2,5 timmar per dygn för grundläggande behov och
  0,5 timmar per dygn för andra personliga behov.
 • För barn 7‑11 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för grundläggande behov och
  1 timme per dygn för andra personliga behov.
 • För barn 12‑17 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för andra personliga behov.

Aktuella svårigheter kring det schabloniserade föräldraavdraget (maj 2023)

Tidigare så gjordes en individuell bedömning av föräldraavdrag* vilket resulterade i att avdrag för föräldraansvaret kunde se olika ut mellan kommuner (inom samma kommun) och hos Försäkringskassan. För att komma till rätta med detta (och öka förutsägbarhet samt ökad rättssäkerhet) så infördes det schabloniserade föräldraavdraget. Förväntningarna var att det bland annat skulle bli lika för alla föräldrar som har barn inom samma åldersgrupp.

Regeringens syfte med införandet av schabloniserat avdrag var att fler barn skulle berättigas till personlig assistans. Vad som inte framgår av förarbetena är när detta schabloniserade avdrag ska göras. Det har dock uppstått en oroväckande konsekvens när det schabloniserade avdraget dras av från de timmar som utgör barnets grundläggande behov. Detta medför att de grundläggande behoven inte bedöms vara i sådan omfattning (så många timmar per vecka) som skulle berättiga barnet till personlig assistans. För att komma till rätta med detta så skulle ett avdrag istället behöva göras på det totala hjälpbehovet.

Eftersom regeringens syfte är att utöka rätten till personlig assistans så hoppas vi och ser fram emot en rättslig prövning som klargör hur föräldraavdraget ska tillämpas. Det är nödvändigt att tydliggöra om det ska användas vid bedömningen av de grundläggande behoven, eller på det totala hjälpbehovet.

*det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter

Hur ansöker man

Du ansöker precis som tidigare. Läs gärna mer om att ansöka om personlig assistans och vad vi kan hjälpa dig med i ansökningsprocessen här.

Fråga till Försäkringskassan: blir det lättare att få assistansersättning?

Vi räknar med att de olika förändringarna kommer leda till att uppemot 2 000 fler personer kommer att ha rätt assistansersättning jämfört med dagens regler. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lagen fortfarande ställer tydliga krav på vilka- och hur stora hjälpbehov någon ska ha för att ha rätt till ersättning. Kravet på bland annat personkrets och att de grundläggande behoven ska vara minst 20 timmar i veckan har inte tagits bort i den nya lagen.” Försäkringskassan 2022-11-15 Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Om regeringens propositioner och beslut

I juni 2022 antog riksdagen två propositioner som rätten till personlig assistans. Propositioner är förslag från regeringen till riksdagen om ny lag eller ändring av redan befintlig lag. Du kan läsa propositionerna och besluten i sin helhet här:

 • Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn
 • Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

Regeringen och försäkringskassan tror att det är ungefär 2000-3000 personer som kommer att få rätt till personlig assistans i och med den stärkta rätten. 

Frågor och svar om den nya lagen för personlig assistans

Vår jurist förklarar och svarar på frågor om den nya lagen.

Vad innebär detta för personer som redan har personlig assistans? Kan exempelvis deras timmar utökas?

Lagen gäller personer med psykisk funktionsnedsättning och även ökad rättssäkerhet för barn som behöver assistans. Det kommer även införas ny lag för om egenvård i syfte att stärka rätten till personlig assistans vid behov av egenvård.
Personer som redan har pågående beslut löper besluten vidare som innan. Beslut från kommunen som är tidsbegränsade kan komma att påverkas när de nya reglerna om schabloniserat föräldraavdrag börjar att gälla januari 2023.
Personer som har pågående beslut om personlig assistans (enligt LSS i och med att att kommunen är huvudman) eller beslut om assistansersättning (enligt socialförsäkringsbalken i och med att Försäkringskassan är huvudman) kan göra en ny ansökan till kommun eller Försäkringskassan och bedömningen av rätt till personlig assistans kommer då att bedömas utifrån de nya reglerna.

Vad är det viktigt att tänka på ang den nya lagen?

Jag skulle säga att det är av vikt att ha underlag som styrker hjälpbehovet, såsom medicinska underlag, ADL-bedömning och intyg från till exempel daglig verksamhet, korttidsboenden eller liknande.

Påverkas handläggningstiden?

Denna utökade rätt till personlig assistans kommer att innebära att många fler ansöker om personlig assistans. Var därför beredd på att handläggningstiden kommer att öka hos både Kommun och Försäkringskassan. Eventuellt även inledningsvis högre tryck på hälso- och sjukvården att utfärda intyg.

När bör man börja förbereda sin ansökan?

Inte alldeles lätt att svara på. Men tänk på att inte sända in ansökan för tidigt så att bedömning inte görs på den nya lagstiftningen. Det är den som söker personlig assistans som ska styrka/bevisa att förutsättningar är uppfyllda. Det kan därför vara bra att börja att ta fram medicinska underlag och ADL-bedömningar som styrker hjälpbehovet.
Någonting att tänka på är att det är sannolikt att många kommer att ansöka om personlig assistans eller assistansersättning vilket kan påverka handläggningstiden hos kommun och Försäkringskassan.

Finns det några aktuella utmaningar med den nya lagen?

Vi tycker att det går åt rätt riktning, lagändringen har en klar fördel – att det ger stärkt rätt till assistans. 
Svårigheten är att det finns vissa delar (rekvisit) som kommer vara svåra att tolka. Regeringen har själv hänvisat till att det är rättstillämpningen (ytterst förvaltningsdomstolen) som får avgöra.


Relaterade artiklar

Mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar