Vi behöver mat, inte tobak – Fokus på Tobaksfria dagen 2023

Av Inspirera Assistans 31 maj 2023

Enligt Folkhälsomyndigheten så är (bland annat) daglig rökning vanligare bland personer med funktionsnedsättning, det är också betydligt vanligare att de önskar stöd att förbättra sina levnadsvanor. Därför känns det extra viktigt att vi hjälps åt att lyfta Tobaksfria dagen, även känd som World No Tobacco Day. Det är en temadag som arrangeras av Världshälsoorganisationen (WHO) varje år den 31 maj. Syftet med dagen är att uppmärksamma betydelsen av att förebygga tobaks- och nikotinbruk. Årets tema för 2023 är ”Vi behöver mat, inte tobak”.

Årets tema syftar till att öka medvetenheten bland tobaksbönder om alternativa grödor som är hållbara och näringsrika. Kampanjen syftar också till att belysa tobaksodlingens negativa påverkan på miljön och den globala livsmedelsproduktionen.

Enligt WHO odlas tobak för närvarande i över 125 länder som en kontantgröda, vilket innebär att det odlas för vinst, främst i låg- och medelinkomstländer. Tobaksodling leder till omvandling av odlingsmark och bidrar till avskogning. Dessutom är tobaksodling resurskrävande och kräver stora mängder bekämpningsmedel och gödningsmedel, vilket förstör marken. Mark som används för tobaksodling har även en lägre kapacitet att odla andra grödor, som exempelvis mat, eftersom tobak förstör jordens bördighet. Jämfört med andra jordbruksaktiviteter, såsom majsodling och boskapsbete, har tobaksodling en sämre inverkan på ekosystemet.

De tidigare årens teman för Tobaksfria dagen har inkluderat ”Tobakens påverkan på miljön”, en uppmaning till att sluta samt ”Industrins manipulativa strategier”. Dessa teman har belyst olika aspekter av tobaksbrukets negativa konsekvenser.

En annan viktig fråga som påverkar folkhälsan är klimatförändringarna. Klimatförändringarna förväntas öka både globalt och i Sverige, vilket kan förstärka redan befintliga risker och sårbarheter för människors hälsa.

Agenda 2030 är ett globalt initiativ där världens länder har åtagit sig att uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling fram till 2030. Mål 3 i Agenda 2030, som handlar om god hälsa och välbefinnande, inkluderar även tobakens påverkan på hållbarhet. Det är viktigt att arbeta mot att minska tobaksbruket för att främja en hållbar utveckling.

Det finns olika resurser och stöd för de som vill sluta röka eller snusa. På Sluta-Röka-Linjen kan man hitta information om stöd och råd för att sluta samt lära sig mer om tobakens påverkan på miljön och hållbarhet. Det är också möjligt att besöka 1177.se för att få tips och råd.


Läs mer från Inspirera Assistans

Lämna en kommentar